Home Page The Purpose of Solid Net ( Solidarity Network ) is to inform about the activities as well as the ideological and political views of different Communist and Workers' Parties on National and International issues.
Site Search Red LinksRed Links E-Mail: info@solidnet.orgE-Mail   Web Search

CP of Ireland, Statement on the banning of Communist
symbols in Poland
-------------------------------------------------
From: Communist Party of Ireland
http://www.communistpartyofireland.ie/ ,
mailto:cpoi@eircom.net 
==================================================

Statement on the banning of Communist symbols in Poland.

A representative from our party participated in the
solidarity action in Warsaw on Tuesday 8th June.


Communist Party of Ireland 
James Connolly House, 43 East Essex Street, Temple Bar,
Dublin 2:


8th June 2010
Ambassador dr Tadeusz Szumowski 
Embassy of the Republic of Poland
5 Ailesbury Road
Ballsbridge
Dublin 4

Komunistyczna Partia Irlandii

Owiadczenie w sprawie delegalizacji symboli komunistycznych
w Polsce

Nowe prawo zabraniaj�ce u�ycia symboli komunistycznych jest
nadzwyczajn� pr�ba napisania na owo historii Polski. Pomimo
tego, �e system kapitalistyczny znalaz� si� w najg��bszym
kryzysie od czas�w Drugiej Wojny wiatowej, nie pozwala si�
przedstawi� jedynego wyjcia z kryzysu, jakim jest droga w
kierunku socjalizmu. Nie pozwala si� r�wnie� na wyra�enie
uznania dla osi�gni�� socjalizmu w Polsce  odbudowy kraju
ze straszliwych zniszcze� wojennych, gdzie nie pozosta�
niemal kamie� na kamieniu, ca�kowicie o w�asnych si�ach,
bez pomocy planu Marshalla, kt�ry pom�g� stan�� na nogi
Europie Zachodniej  oraz innych osi�gni�� socjalizmu jak -
pe�ne zatrudnienie, darmowa i dost�pna dla wszystkich
s�u�ba zdrowia oraz powszechne szkolnictwo. Nie pozwala si�
m�wi� o tym, �e poziom �ycia robotnik�w dzi jest znacznie
gorszy ani�eli w 1989 roku.

Przywr�cenie w Polsce kapitalizmu zako�czy�o si� ponur�
kl�sk�. Miliony polskich robotnik�w straci�o prac� i
zosta�o zmuszonych do emigracji. Wszystkie kolejne rz�dy
nie potrafi�y rozwi�za� ekonomicznych i spo�ecznych
problem�w, przed kt�rymi stan�li w Polsce ludzie pracy.
Podczas gdy ich bankructwo polityczne staje si� coraz
wyraniejsze, politycy staraj� si� ukry� swoj�
niekompetencj� poprzez zrzucenie odpowiedzialnoci za
problemy Polski na pr�b� budowy socjalizmu.  Nie ma
w�tpliwoci co do tego, �e dzia�ania te s� nadzorowane przez
Uni� Europejsk�, kt�ra uzurpuje sobie prawo do polskiej
demokracji. 

Nie zaprzeczamy temu, �e istnia�y problemy i trudnoci
zwi�zane z budow� socjalizmu i �e pope�niano r�wnie� b��dy,
ale polscy komunici i ich sprzymierze�cy, kt�rzy podj�li
si� tego olbrzymiego zadania zas�uguj� na szacunek. Ci,
kt�rzy wysuwaj� dzi postulaty odbudowy socjalizmu w Polsce
maj� demokratyczne prawo do prezentowania swoich pogl�d�w i
symboli publicznie.  Odebranie im tego prawa odbiera
rz�dz�cej prawicy przydomek "demokratycznej", tym bardziej
�e powo�ywa�a si� ona na has�o "walki o demokracj�". 

Komunistyczna Partia Irlandii z dum� przy��cza si� do
kampanii protestu Komunistycznej Partii Polski przeciwko
temu niesprawiedliwemu, niedemokratycznemu i reakcyjnemu
prawu.

KC Komunistycznej Partii Irlandii
05.06.2010 Dublin

=======================
Communist Party of Ireland 
James Connolly House, 43 East Essex Street, Temple Bar,
Dublin 2:
8th June 2010


Ambassador dr Tadeusz Szumowski 
Embassy of the Republic of Poland
5 Ailesbury Road
Ballsbridge
Dublin 4


Statement on the banning of Communist symbols in Poland.


The new Polish law banning the display of Communist symbols
is an extraordinary attempt to rewrite Polish history. Even
though the capitalist system is in its greatest crisis
since the Second World War, it is not allowed to propose
the only way out of the crisis, which is to take the road
towards socialism. It is not allowed to acknowledge the
achievements of socialism in Poland, - the reconstruction
after the war, which had left hardly one brick on top of
another in the country, this depending entirely on its own
resources, without the benefit of the Marshall Plan which
aided the recovery of Western Europe - the achievement of
full employment, - the provision of health and education
services, free to all. It is not allowed to say that the
living standards of working people are worse now than in
1989.

The restoration of capitalism in Poland has been a dismal
failure. Millions of Polish workers have lost their jobs
and are forced to emigrate. Successive governments have
failed to tackle the economic and social problems that
confront working people. Just as their political bankruptcy
is becoming clearer, the politicans seek to obscure their
own incompetence, putting all the blame for Poland's
problems on the attempt to build Socialism. No doubt their
actions are well supervised by the European Union which has
usurped the democracy of the Polish people.

The problems and difficulties involved in building
socialism should not be denied, nor the mistakes involved,
but the Polish Communists and their allies who undertook
that monumental task deserve respect. Those who put forward
the aim of reconstructing socialism in Poland are entitled
to the democratic right to present their policies and
symbols to the people. Denial of this right exposes the
"democratic" pretensions of the right-wing, of those who
claim to be fighting for "democracy".

The Communist Party of Ireland is proud to associate itself
with the campaign of the Communist Party of Poland against
this unjust, undemocratic and reactionary law.


Yours sincerelyEugene Mc Cartan
General Secretary*End*

subscribe/unsubscribe mailto:info@solidnet.org, 
http://www.solidnet.org 
EMail this to a friend     Print Format

 
26/12/19 25 Foundati on of CP of India CPI: Founded in December 26, 1925 On December 26, 1925, a few hundred revoluti onaries engaged ......
 
CP of Banglade sh, URGENT APPEAL from Banglade sh From: Communis t party of Banglade sh, Sunday, November 18, 2007 ......
 
Festival s * Meetings * Congress es 2007 January ......
 
Guardian Roundup, June 16, 2010 From: The Guardian http: //www.cp a.org.au , mailto: cpa@ cpa.org. au , ......
 
Working Group Meeting, Press Statemen t [Pt.] From: Portugue se Communis t Party, Tuesday, February 26, 2008 ......
 
Balkan Meeting, Interven tion by KKE [En., Ru.] From: Communis t Party of Greece http: //inter. kke.gr , mailto: cpg@ int.kke. gr ......
 
DATA BASE NOT ON LINE
 
CPUSA, Solidari dad laboral con Honduras [Sp.] From: Communis t Party Usa http: //www.cp usa.org , mailto: internat ional@ cpusa.or g ......
 
Working Group, Joint Statemen t of Communis t and Workers' Parties for the 60th annivers ary of NATO [Fr., En., Ru.] From: Working Group, ......
 
CP of Canada, Statemen t: End the Coup in Honduras !Canada Must Act Now! [Fr., En.] From: Communis t Party of Canada ......
 
WP of Ireland, Solidari ty with KSM Czech Republic From: Workers' Party of Ireland, Tuesday, November 28, 2006 http: //www.wo rkerspar ty.org , mailto: wpi@ indigo.i e ......
 
Cuba, La historia vencer� [Sp.] From: Embassy of Cuba in Athens, Wednesda y, November 07, 2007 ......